கொழுக்கட்டை / Festival special Kozhukkattai

கொழுக்கட்டை/ Kozhukkattai:

A collection of various type of kozhukkattai

Mixed Nuts Kozhukkattai:

http://wp.me/p1o34t-1aJ

Mixed nuts Kozhukkattai

Varagu rice kozhukkattai:

http://wp.me/p1o34t-NL

Varagu rice kozhukkattai

Paal Kozhukkattai:

http://wp.me/p1o34t-KG

Pal Kozhukkattai

Rice balls / Neer Kolukkattai:

http://wp.me/p1o34t-pl

For Recipe in Tamil click this link:  http://wp.me/p6uzdK-4a

Neer Kozhukkattai

Pillayar Patti Mothagam:

http://wp.me/p1o34t-hI

For Recipe in Tamil click this link:  http://wp.me/p6uzdK-4n

Pillayar Patti Mothagam

 

Erukkam Kozhukkzttai:

http://wp.me/p1o34t-hu

For Recipe in Tamil click this link:  http://wp.me/p6uzdK-4x

Erukkam Kozhukkattai

 

Puttu Kozhukkzttai:

http://wp.me/p1o34t-bZ

For Recipe in Tamil click this link: http://wp.me/p6uzdK-6b

Raagi Puttu Kozhukkattai

Pidi Kolukkattai

http://wp.me/p1o34t-1bf

Pidi Kolukkattai
Pidi Kolukkattai